HOTĂRÂREA NR. 193
privind aprobarea ”Normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată în cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 iunie 2018, la care participă 22 de consilieri locali din cei 23 în funcție; 
Luând în considerare Raportul nr.469 din 21.06.2018 și înregistrat la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.22343 din 21.06.2018, întocmit de Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, prin care se propune aprobarea ”Normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată în cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”;
Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de buget-finanţe, prognoze economico-sociale şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.311/199 din 29.11.2016 a fost înființat Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, instituție publică cu personalitate juridică de interes local, în subordinea Consiliului Local, iar potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin hotărârea menționată, acesta este finanțat din alocații de la bugetul local și în completare, din veniturile proprii realizate în condițiile legii; 
Luând în considerare că scopul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea îl constituie organizarea și administrarea de activități sportive, cu consecința directă de dezvoltare a sportului de performanță la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, a selecției continnue, pregătirea și participarea sportivilor proprii la competiții interne și internaționale organizate de forurile de specialitate;
În temeiul prevederilor Legii nr.69/2000 a sportului, republicată, cu modificările si comptetările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență nr.25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative; ale Hotărârii Guvernului nr.1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările si completările ulterioare; ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr.631/19.06.2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 67^1, alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă nr.38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
În baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(6), lit.a), pct.6, art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind 22 de voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă ”Normele financiare pentru activitatea sportivă desfășurată în cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:
• Instituției Prefectului - Județul Vâlcea;
• Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
• Direcției Economico Financiare;
• Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
Maria BOBEANU                                 SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                      jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 27 iunie 2018

Intreaga hotarare scanata (in format .pdf)